Kalkınma Ajansı Destekleri

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında kanun kapsamında Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda Türkiye genelinde kurulmuş olan 26 Kalkınma Ajansı, sorumlu olduğu bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda; bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali destek sağlamaktadırlar.

İnovasyon Proje, Kalkınma Ajansları tarafından yürütülen Mali Destek Programları kanalıyla hibe yoluyla desteklenecek projelerinizin hazırlanmasına yönelik olarak;

    • Faydalanıcı ile görüşme ve mahallinde inceleme yolu ile hibe alabilecek proje fikrinin ve proje kapsamının belirlenmesi,
    • Hibe programına uygun olan proje fikri ile ilgili durum analizinin ve sektörel analizlerin yapılması, proje döngüsü sürecinin planlanması,
    • Gerekli görüldüğü durumlarda, proje geliştirme ve uygulama süreci için teknik destek sağlayacak uygun kişi ya da kurumların projeye dahil edilmesi,
    • Program formatına uygun olarak hibe başvuru dosyasının hazırlanması,
    • Hibe başvurusunun takibi ve sonuçlandırılması hizmetlerini sunmaktadır.